Medlemssider / Tilskud til kurser og ture mv.

Tilskud til kurser og ture mv.

Tilskud til kurser

Skal du på kajak kursus, er der måske mulighed for at klubben betaler deltagergebyret eller giver et tilskud hertil.

Send i god tid (så vidt muligt senest 3 mdr. før) en kort ansøgning på hhk1995@get2net.dk med beskrivelse af kurset herunder pris, hvad du forventer at få ud af kurset og hvad du kan videregive af ny viden / teknikker til klubbens medlemmer i øvrigt og hvordan, du har tænkt dig at gøre det.

Husk, at der gives ikke tilskud uden forudgående ansøgning til og godkendelse i bestyrelsen.

Vi kan ikke garantere, at alle ansøgninger kan imødekommes, da vi fra gang til gang vurderer værdien for klubben og også fordi vi budgetterer med et årligt maks. loft til kursusaktiviteter.  Som udgangspunkt betaler klubben ikke for / giver tilskud til transportudgifter i forbindelse med kurser.

Klubbens prioritering ved tilskud til kurser:

HHK vil gerne animere sine medlemmer til at dygtiggøre sig – primært ved at bredden får et løft, men også så de mere erfarne medlemmer fortsat udvikler sig.

Økonomisk støtter klubben primært kurser, som vurderes at kunne have gavn for den brede skare i klubben så den viden, kursusdeltagerne får, kommer så mange af medlemmerne som muligt til gode.

Medlemmernes ro-kompetencer kan udvikles på forskellige måder f.eks. gennem deltagelse i eksterne kursusforløb  /  opkvalificering af klubbens andre medlemmer ved brug af klubbens egne instruktører (eller andre medlemmer, der kan bidrage) / ved køb af eksterne instruktører til afholdelse af kurser internt i klubben.

 

Tilskud til klubture

Klubben vil også gerne fremme tur-aktiviteter for klubbens medlemmer. Derfor yder klubben også økonomisk tilskud til forskellige tur-aktiviteter.

Retningslinjer for tilskud til klubture:

Herunder er beskrevet de generelle retningslinjer for tilskud. Klubben kan i ekstraordinære tilfælde fravige de generelle retningslinjer.

Der er tale om klubture, når turen godkendes af klubbens bestyrelse. Turen skal udmeldes, så alle klubbens medlemmer har mulighed for tilmelding (dog må der gerne stilles betingelser mht. færdigheder for at kunne deltage, lige som der kan udmeldes begrænset deltagertal for visse ture (men så gælder tilmelding efter ”først til mølle” princippet).

Der ydes 150 kr. i tilskud pr. deltager pr. påbegyndt døgn.Dvs. en tur, der starter kl. 20.00 og slutter næste dag kl. 15.00 kun tæller som et døgn uanset den indbefatter en overnatning. Det betyder også, at en tur, der starter kl. 10.00 og slutter dagen efter kl. 15.00 tæller for 2 døgn. (tiden beregnes fra mødetid ved klubhuset til hjemkomst til klubhuset).

Der gives maksimalt tilskud til 3 døgn til en tur og tilskuddet kan ikke udgøre mere end de udgifter, der er forbundet med turen.

Evt. øvrige udgifter til turen dækkes af de medlemmer, der deltager på turen. Tur-arrangøren laver regnskab for turen og afregner indbyrdes med deltagerne. Turarrangøren får tilskuddet fra klubbens kasserer ved aflevering af regnskab. På klubbens hjemmeside kan hentes et skema til beregning af budget for en tur og som også kan anvendes til aflevering af regnskab.

Ved ture med mange deltagere og store udlæg kan anden afregningsmetode aftales med kassereren for at turarrangøren ikke skal stå med alt for store udlæg.